Gminny Dom Kultury w Zaleszanach
Miejscowość Zaleszany choć posiada jasno zdefiniowane centrum, wokół którego skoncentrowane zostały zarówno usługi publiczne oraz społeczne, to jakość przestrzeni publicznej wymaga interwencji oraz uporządkowania. Oprócz termomodernizacji zakładu opieki zdrowotnej, środowiskowego domu samopomocy oraz urzędu gminy zdecydowano o przebudowie placu Kościuszki oraz zlokalizowanego w remizie Ochotniej Straży Pożarnej Gminnego Domu Kultury. Budynek OSP nigdy nie został dokończony, a układ i wysokość pomieszczeń, dostępność dla osób niepełnosprawnych oraz jakość wykonania wykluczały jego powiększenie i adaptację na nowe cele.

Obiekt w założeniu integrować miał wiele funkcji – bibliotekę wraz z czytelnią i kącikiem dla dzieci, sale warsztatowe, wielofunkcyjną salę widowiskową z zapleczem oraz remizę OSP Skwer znajdujący się przed budynkiem miał być jednocześnie przedpolem oraz przestrzenią dla imprez integracyjnych. Uzupełnieniem programu funkcjonalnego był kameralny dziedziniec ze schodami w formie trybun. Płaski, zielony dach budynku nawiązywać ma skalą do okolicznej zabudowy oraz stanowić zamknięcie placu Kościuszki. Punktem kulminacyjnym jest zaś dominująca nad placem biała bryła sali widowiskowej równoważona ciemną bryłą części administracyjnej obiektu.
Inwestor
Gmina Zaleszany
Etapy
Projekt koncepcyjny, projekt budowlano-wykonawczy
Zespół projektowy
Jakub Heciak, Grzegorz Krzemień, Magdalena Wojnowska-Heciak
Wizualizacje
Mateusz Omański
Data
2016-2017