Komorów – HISTORIA JEDNEJ ALEI
Projekt powstał na potrzeby konkursu, który odbył się w 2017 roku. Obszar opracowania znajduje się w Komorowie, w gminie Michałowice pod Warszawą. Istotą projektu jest rewaloryzacja zabytkowej alei drzew, a w tym poprawa warunków siedliskowych lip objętych ochroną konserwatorską.

Nadrzędne wartości koncepcji zagospodarowania Alei Marii w Komorowie to zachowanie ciągłości przestrzeni publicznych i zieleni, wrażliwość na procesy zachodzące w krajobrazie naturalnym, wprowadzenie nowego programu funkcjonalno-użytkowego przy uwzględnieniu historii i ducha miejsca oraz propozycja uspokojenia ruchu. Projekt zakłada poprawę warunków siedliskowych drzew przez mechaniczne rozluźnienie gleby w obrębie bryły korzeniowej, stworzenie tzw. „ogrodów deszczowych” oraz zwiększenie ogólnej powierzchni nawierzchni wodoprzepuszczalnych przy istniejących starych lipach, a także zmianę organizacji ruchu kołowego na strefę ruchu uspokojonego .

Narracja nowoprojektowanego programu alei Marii Dąbrowskiej nawiązuje do idei miasta-ogrodu tj. struktury osadniczej kształtowanej przez mieszkańców dla mieszkańców i kompromisie między mieszkaniem na wsi a pracą w mieście, a także do środowiska przyrodniczego Komorowa tj. zbiorowiska lasu sosnowego.
Inwestor
Powiat Pruszkowski
Etapy
Projekt koncepcyjny - I nagroda w ogólnopolskim konkursie architektoniczno-urbanistycznym, projekt budowlany, projekt wykonawczy
Zespół projektowy
Jakub Heciak, Magdalena Wojnowska-Heciak, Katarzyna Starzycka
Wizualizacje
Mateusz Omański
Data
2017
Powierzchnia terenu
31 700 m2
Szacowany koszt realizacji inwestycji
10 milionów złotych